Mẫu biên bản nghiệm thu ép cọc bê tông

Biên bản nghiệm thu công tác ép cọc bê tông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

CÔNG TÁC ĐÓNG (RUNG, ÉP) CỌC XỬ LÝ NỀN

(Kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng

số……, ngày….tháng…..năm……..)

…………, ngày…tháng…năm….

Công trình: …………………………………………………………………………………………………………

Hạng mục: …………………………………………………………………………………………………………

  1. I. Đối tượng nghiệm thu: ………………..(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)………………..
  2. II. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
  • Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát) ……………………………….

– Ông: ……………………………… Chức vụ: …………………………………………………………………

  • Đại diện Nhà thầu Tư vấn Thiết kế: ……………………………………………………………………

– Ông: ………………………………. Chức vụ: ………………………………………………………………..

  • Đại diện Nhà thầu thi công: …………………………….(Ghi tên nhà thầu)………………………

– Ông: …………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………………..

III. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …….giờ…..ngày…..tháng….năm….

Kết thúc: ……giờ….ngày…..tháng….năm……

Tại công trình: ……………………………………………………………………………………………………

  1. IV. Nội dung nghiệm thu:

– Loại búa (đóng hoặc rung) (hoặc loại máy ép cọc): ………………………………………………

– Kết quả đóng (hoặc rung, ép) cọc:

Số

TT

 

Tên

cọc

Loại

cọc

Ngày,

tháng

đóng (rung, ép)

Cao độmũi cọcCao độđầu cọcĐộ nghiêngcủa cọcSai lệch vị trí so với thiết kếGhi chú
ThiếtkếThicôngThiếtkếThicôngThiếtkếThicông
1
2
3
4
5
6
  1. V. Nhận xét chung về công tác đóng (hoặc rung, ép) cọc: ……………………………………….

(Cần ghi nhận xét chung về vị trí các cọc, cao trình mũi cọc, cao trình đầu cọc, độ nghiêng của cọc, vv… so với bản vẽ thiết kế)

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
CÁN BỘ GIÁM SÁT TÁC GIẢ
(Ký, ghi rõ họ tên)
KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

1